Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Rada dzielnicy  › STATUT Dzielnicy › KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Skład Komisji:

 • Krzysztof Duda - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
 • Małgorzata Sroczyńska - WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 • Waldemar Antosiewicz
 • Wojciech Borkowski
 • Wojciech Brylowski
 • Marta Drużkowska
 • Jerzy Kopacz
 • Łukasz Krajewski
 • Marcin Kucharczyk
 • Łukasz Quirini-Popławski
 • Stanisław Sikora
 • Bogdan Smok

Do zadań Komisji należy:

 1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
 4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
 5. współpraca z innymi komisjami,
 6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:

 1. budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej
  w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu Dzielnicy VI Bronowice,
 2. wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto,
 3. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
 4. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych,
  w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
 5. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym,
 6. likwidacji samowoli budowlanej,
 7. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
 8. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
 9. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
 10. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 11. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 12. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda