Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 26.12.2013 | ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), rozdziału XV, § 30 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014, przyjętego uchwałą LX/852/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. oraz § 4 ust. 2 lit. B Statutu Dzielnic Miasta Krakowa przyjętego Uchwałą Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Kraków, zarządza się co następuje:
§ 1
1. Rada Dzielnicy Miasta Krakowa, zwana dalej Radą, może tworzyć Dzielnicowe Centrum Organizacji Pozarządowych, zwane dalej Centrum, w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na ich siedzibę i działalność oraz w ramach środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie dzielnicy.
2. Decyzję o utworzeniu Centrum podejmuje Rada w drodze uchwały.
§ 2
1. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić w Centrum działalność określoną w art. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Celami działania Centrum są w szczególności:
1) tworzenie przestrzeni dialogu i konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
2) aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców poprzez wzmocnienie działań
organizacji pozarządowych w tym zakresie.
§ 3
1. Rada podejmując uchwałę o utworzeniu Centrum, określa Regulamin udostępniania
organizacjom pozarządowym pomieszczeń, będący załącznikiem do uchwały
i zawierający w szczególności informację w zakresie:
1) wskazania pomieszczeń udostępnianych organizacjom pozarządowym,
2) określenia przeznaczenia lokali udostępnianych nieodpłatnie organizacjom
pozarządowym,
3) sposobu rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych w zakresie korzystania
z pomieszczeń,
4) sposobu dokonywania rezerwacji pomieszczeń przez organizacje pozarządowe,
5) terminów udostępniania pomieszczeń,
6) obowiązków użytkowników pomieszczeń wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Regulamin udostępniania organizacjom pozarządowym pomieszczeń, o którym mowa w
ust. 1, jest opracowywany we współpracy z Wydziałem Obsługi Urzędu, odpowiedzialnym za nadzór nad zasadami udostępniania pomieszczeń na działalność
prowadzoną przez Rady.
§ 4
W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2,
Rada przekazuje ją do wiadomości:
1) Wydziałowi Obsługi Urzędu,
2) Komórce Urzędu Miasta Krakowa koordynującej współpracę Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się: Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu, Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania

Aktualności

Podatek tam, gdzie Ty!

Zakup nowoczesnych tramwajów, remonty dróg i chodników, budowa placów zabaw czy rewitalizacja parków...

09.04.2020

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją, jaką niesie Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego. Radości w sercu,...

09.04.2020

Komunikat dotyczący składania wniosków ARiMR

Uprzejmnie prosimy o zapoznianie się z informacjami zamieszczonymi w załączniku. 

05.04.2020

Powiedz Nie przemocy już teraz !

JESTEŚMY TUDLA WAS.JESTEŚMY TUDLA WAS.

05.04.2020
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda