Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 07.07.2015 | XI edycja Programu Pomocy Lokatorom 

XI edycja Programu Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XI edycję Programu Pomocy Lokatorom. 

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 5817 z późn. zm.).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

a) zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym w Gminie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m2.

b) posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu.

c) posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem eksmisji z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków).

d) zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

e) zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

- upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia

- kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem.

- powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

f) są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

g) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim

h) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu

i) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

j) są usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

k) osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2014 r. następujących kwot:

Wielkość rodziny

Niski dochód (miesięcznie netto)
Gospodarstwo jednoosobowe

3.081,57 zł

(350 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo dwuosobowe

2.641,35 zł

(300 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo wieloosobowe

2.201,12 zł

(250% najniższej emerytury)

l) zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł

m) złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na podstawie spełnienia jednego z kryteriów wymienionych w punktach od a) do j), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu.

b) wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu.

c) wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

d) uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków.

e) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w Regulaminie.

Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta lub uzyskano informacje o wykraczaniu w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą.

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl .

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

b) tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, prawomocny wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów).

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2014 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem.

d) w przypadku uzyskiwania w 2014 r. dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej – zaświadczenia z Wydziału Spraw Społecznych UMK lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.
W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 110-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 12-616-82-15, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12 616-82-23, 12-616-82-25, 12 616-82-44.
Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert – Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie od 16 czerwca 2015 r. do 20 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Podstawa prawna:

1. § 20 i załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych.

2. Uchwała Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

3. Zarządzenie Nr 329/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

Do pobrania

harmonogram

harmonogram

90kB / .PDF
oferta-formularz

oferta-formularz

305kB / .PDF
ogłoszenie

ogłoszenie

106kB / .PDF
oświadczenie

oświadczenie

247kB / .PDF
plakat

plakat

25kB / .PDF
regulamin

regulamin

119kB / .PDF
wykaz lokali

wykaz lokali

335kB / .PDF

Aktualności

Integracyjne Dni Bronowic odwołane

Z przykrością informujemy, że ze względu na złe warunki atmosferyczne zaplanowane na jutro, tj. 25 maja br., INTEGRACYJNE DNI BRONOWIC...

24.05.2019

Zbiórka krwi w mobilnym punkcie krwiodawstwa

We współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w dn. 13 czerwca 2019 zapraszamy Was do udziału w...

23.05.2019

Zgłoś swój pomysł do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Masz pomysł na wydarzenie, którespodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo...

23.05.2019

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich...

15.05.2019
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda