Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Aktualności › 07.07.2015 | XI edycja Programu Pomocy Lokatorom 

XI edycja Programu Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XI edycję Programu Pomocy Lokatorom. 

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 5817 z późn. zm.).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

a) zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym w Gminie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m2.

b) posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu.

c) posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem eksmisji z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków).

d) zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

e) zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

- upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia

- kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem.

- powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

f) są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

g) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim

h) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu

i) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

j) są usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

k) osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2014 r. następujących kwot:

Wielkość rodziny

Niski dochód (miesięcznie netto)
Gospodarstwo jednoosobowe

3.081,57 zł

(350 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo dwuosobowe

2.641,35 zł

(300 % najniższej emerytury)

Gospodarstwo wieloosobowe

2.201,12 zł

(250% najniższej emerytury)

l) zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł

m) złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na podstawie spełnienia jednego z kryteriów wymienionych w punktach od a) do j), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu.

b) wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu.

c) wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

d) uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków.

e) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w Regulaminie.

Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta lub uzyskano informacje o wykraczaniu w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą.

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl .

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

b) tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, prawomocny wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów).

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2014 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem.

d) w przypadku uzyskiwania w 2014 r. dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej – zaświadczenia z Wydziału Spraw Społecznych UMK lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.
W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 110-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 12-616-82-15, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12 616-82-23, 12-616-82-25, 12 616-82-44.
Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert – Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie od 16 czerwca 2015 r. do 20 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Podstawa prawna:

1. § 20 i załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych.

2. Uchwała Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

3. Zarządzenie Nr 329/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

Do pobrania

harmonogram

harmonogram

90kB / .PDF
oferta-formularz

oferta-formularz

305kB / .PDF
ogłoszenie

ogłoszenie

106kB / .PDF
oświadczenie

oświadczenie

247kB / .PDF
plakat

plakat

25kB / .PDF
regulamin

regulamin

119kB / .PDF
wykaz lokali

wykaz lokali

335kB / .PDF

Aktualności

"Bronowice w oczach dziecka"

an>Zapraszamy do udziału w pierwszych warsztatach dla dzieci z bronowickich przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych.  15.03.2019

Konsultacje w sprawie organizacji ruchu na ul. Zielony Most

Konsultacje trwają do 4 marca 2019 roku do godz. 17:00. 

26.02.2019

Czy po 1 września będzie można stosować grille i kominki?

Od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. O ile temat w stosunku do pieców...

11.02.2019

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA

Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

11.02.2019
Wcześniejsze aktualności

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda