Regulamin – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Budżet obywatelski  › Budżet Obywatelski 2015  › Regulamin 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2015

Już po raz trzeci podejmiemy decyzję, na co wydamy nasze pieniądze z budżetu miasta.

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych umożliwiająca mieszkańcom i mieszkankom Krakowa współdecydowanie o tym, na co należy wydać pieniądze z budżetu miasta.

Dzięki dyskusji o potrzebach mieszkańców, procesowi tworzenia projektów oraz głosowaniu, każdy z nas może wpłynąć na efektywny rozwój naszego miasta. Środki na realizację zadań wynikających z wygranych projektów pochodzą z budżetu miasta, warto więc zastanowić się, na co wydać pieniądze publiczne, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby mieszkańców naszego osiedla, naszej dzielnicy czy ulicy, jak również potrzeby mieszkańców Krakowa. Budowa nowego placu zabaw dla najmłodszych? A może nowe książki dla pobliskiej biblioteki lub stworzenie osiedlowego Klubu Seniora czy Klubu dla Młodych Rodziców?

Już dziś masz doskonałą okazję, aby zmienić swoją najbliższą okolicę.

Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa znajduje się w załączniku do uchwały NR VII/107/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lutego 2015 r.

Informacje dotyczące:

 • terminów spotkań z mieszkańcami,
 • wzorów formularza zgłoszenia projektów,
 • wykazu punktów głosowania odnajdziesz na stronie www.budzet.krakow.pl

lub uzyskasz bezpośrednio w siedzibie swojej Rady Dzielnicy:

Dzielnica VI Bronowice
ul. Zarzecze 124 A
tel.: 12 636 1575, faks: 12 626 6145
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl
www.dzielnica6.krakow.pl

 

Zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) realizowane są w ramach środków wyodrębnionych na działalność każdej z osiemnastu dzielnic Krakowa.

Pod pojęciem zadań lokalnych (dzielnicowych) rozumie się zadania, których realizacja odpowiadaja potrzebom mieszkańcówom konkretnej, jednej dzielnicy i zostaną zrealizowane z wyznaczonych środków przekazanych do ich dyspozycji.

Jaką kwotę przeznaczono na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic?

Każda z dzielnic, podejmując odpowiednią uchwałę, wskazała jakie środki przekaże na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 i 2016 roku.

Minimalny koszt propozycji zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) wynosi 2.500 zł, zaś maksymalny koszt zadania wynosi równowartość 80% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego 100.000 zł lub mniej) lub 60% całej kwoty (jesli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego więcej niż 100.000 zł).

Dzielnica

Środki na
2015 r. (w zł)

Środki na
2016 r. (w zł)

Łączna kwota
na 2015 i 2016 r. (w zł)

Minimalna wartość
projektu (w zł)
Maksymalna wartość
projektu (w zł)
I Stare Miasto 130.000 70.000 200.000 2.500 120.000
II Grzegórzki 100.000 150.000 250.000 2.500 150.000
III Prądnik Czerwony 100.000 350.000 450.000 2.500 270.000
IV Prądnik Biały --- 400.000 400.000 2.500 240.000
V Krowodrza 50.000 50.000 100.000 2.500 80.000
VI Bronowice 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
VII Zwierzyniec 100.000 200.000 300.000 2.500 180.000
VIII Dębniki 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 95.000 200.000 295.000 2.500 177.000
X Swoszowice 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XI Podgórze Duchackie 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XII Bieżanów-Prokocim 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XIII Podgórze 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XV Mistrzejowice --- 200.000 200.000 2.500 120.000
XVI Bieńczyce 50.000 50.000 100.000 2.500 80.000
XVII Wzgórza Krzesławickie 100.000 50.000 150.000 2.500 90.000
XVIII Nowa Huta 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000

Jakie zadanie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic? Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzacych w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Oznacza to, żew  ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, zarówno ogólnomiejskiego, jak i realizowanego na poziomie dzielnic, można zgłaszać zadania będące w gestii gminy lub powiatu.

Zadania gminy

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont/przebudowa budynków będących własnością miasta;
 • budowa nowych obiektów;
 • budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników.

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic;
 • organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych);
 • wytyczanie miejsc parkingowych.

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych);
 • utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie);
 • prowadzenie wysypisk śmieci;
 • prowadzenie selektywnej zbiórki od padów;
 • kwestie związane z segregacją odpadów – np. nowe pojemniki do segregacji śmieci.

4. Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych;
 • działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych (np. tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi).

5. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

 • tworzenie nowych połączeń autobusowych i tramwajowych;
 • częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, remonty taboru, ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.

6. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 • zadania związane realizacją usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

7. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

 • udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • dożywianie dzieci;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

8. Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 • finansowanie kosztów: szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.

9. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

 • budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych (gminnych);
 • sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.

10. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych/utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych i integracyjnych);
 • środki na organizację zajęć pozalekcyjne.

11. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

 • budowa/prowadzenie bibliotek, w tym zakup nowego księgozbioru;
 • prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności;
 • renowacje zabytków;
 • edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.

12. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • remonty/budowa/przebudowa/utrzymanie obiektów sportowych;
 • wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.

13. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

 • budowa/utrzymanie miejsc związanych z handlem;
 • wytyczanie nowych targowisk.

14. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych;
 • utrzymanie oraz zasadzenia nowego drzewostanu;
 • tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.

15. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

 • budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem (cmentarzy komunalnych).

16. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Przykłady:

 • finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej;
 • współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie gminy;
 • prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

17. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przykłady:

 • tworzenie/prowadzenie/finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.

18. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

 • udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego;
 • prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi;
 • tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi;
 • realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

19. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

 • wspieranie (finansowanie) działań związanych z inicjatywą lokalną;
 • edukacja w zakresie samorządności;
 • finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla;
 • działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.

20. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

 • prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

21. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

 • finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia (na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy);
 • działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.

22. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 • nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów (realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi).

Zadania powiatu

W Krakowie obszar działania powiatu oraz obszar działania gminy są tożsame. Oprócz części zadań wymienionych powyżej do zadań powiatu należą:

1. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych.

Przykłady:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
 • likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych;
 • realizacja programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

2. Sprawy geodezji, kartografii i katastru.

Przykłady:

 • prowadzenie rejestrów geodezyjnych;
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3. Sprawy gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawanie pozwoleń, zezwoleń i uprawnień związanych z gospodarką wodną, wykorzystaniem cieków i zbiorników wodnych;
 • przyznawanie odszkodowań za grunty zajęte trwale przez wody stanowiące własność państwa na wniosek właściciela gruntów.

4. Sprawy ochrony środowiska i przyrody.

Przykłady:

 • przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ochrony środowiska;
 • ustalanie sposobu i zakresu działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku.

5. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Przykłady:

 • działania związane z ochroną lasów oraz zwierząt leśnych;
 • współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw rolnictwa.

6. Sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Przykłady:

 • zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

7. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Przykłady:

 • programy aktywizujące oraz doszkalające dla bezrobotnych;
 • prowadzenie powiatowych urzędów pracy;
 • działania na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy.

8. Sprawy ochrony praw konsumenta.

Przykłady:

 • zadania realizowane przez powiatowego rzecznika praw konsumentów, w tym zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów praw miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • edukacja w zakresie praw konsumenckich.

9. Sprawy obronności.

Przykłady:

 • działania związane z obroną cywilną, w tym edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności cywilnej;
 • kierowanie obronnością w czasie pokoju;
 • planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz ćwiczeń obronnych;
 • organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree