Budżet obywatelski 2013 – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Budżet obywatelski  › Budżet obywatelski 2013 

Budżet partycypacyjny w Dzielnicy VI m. Krakowa 2013 - 2014

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska jest szansa na to, by w dzielnicach Krakowa na stałe zagościł budżet partycypacyjny. Cieszymy się, że spośród 18 dzielnic Krakowa w drodze rekrutacji Rada Programowa tego pilotażowego programu wytypowała do współpracy Bronowice. Idea budżetu partycypacyjnego polega w skrócie na tym, że o wykorzystaniu środków finansowych wydzielonych ze środków budżetowych dzielnicy decydować będą sami mieszkańcy.

To mieszkańcy będą zgłaszać pomysły i decydować o ich realizacji.

Terminy spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w auli Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ul. Szablowskiego 1 :

 • 14 maja 2013 o godzinie 17:00
 • 4 czerwca 2013 o godzinie 17:00
 • 17 czerwca 2013 o godzinie 17:00.

Na kwietniowej sesji Rada Dzielnicy przyjęła poprawkę do uchwały XXVII/238/2013 zakładającą zwiększenie środków z 50 000 do 75 000 złotych.

Zasady udziału w konsultacjach w ramach projektu „Dzielnice się liczą!”

Część I. Informacje ogólne

1. W okresie maj - wrzesień 2013 r. na terenie Dzielnicy VI Bronowice odbędą się 4 spotkania konsultacyjne, w wyniku których mieszkańcy zgłoszą, a następnie wybiorą projekt do zrealizowania na terenie Dzielnicy.
2. Konsultacje odbywają się w ramach pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą!” – budżet partycypacyjny w dzielnicach Krakowa, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Centrum OPUS.
3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Kraków, pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
4. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Część II. Zasady zgłaszania projektów

1. Projekt może złożyć każdy, kto ukończył 16 lat i mieszka, pracuje bądź uczy się na terenie Dzielnic objętych pilotażem, tj. Prądnik Biały (os. Górka Narodowa), Bronowice, Zwierzyniec.
2. Projekty można zgłaszać w okresie: 20 maja – 23 czerwca w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres budzet@pracowniaobywatelska.pl (należy wysłać zeskanowane oryginały wypełnionego i podpisanego formularza wraz z załącznikami)
b) złożyć osobiście podczas spotkań konsultacyjnych (terminy i miejsca wszystkich spotkań znajdują się na stronie www.budzet.krakow.pl)
c) złożyć osobiście w siedzibie właściwej Rady Dzielnicy (UWAGA! W przypadku wyboru tej opcji złożenia projektu należy złożyć go najpóźniej w dniu 21 czerwca – piątek)

Dzielnica VI Bronowice: ul. Zarzecze 124 A, pok.102-104, I p. biuro Rady Dzielnicy czynne w pn. 15.00 – 17.00, we wt.-pt. 10.00 – 12.00, tel. 12 636 15 75 www.dzielnica6.krakow.pl

3. Projekt musi uzyskać poparcie (podpisy) minimum 10 osób, które spełniają te same warunki co osoba zgłaszająca projekt (ukończony 16 rż, zamieszkania/praca/nauka na terenie Dzielnicy). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie dodatkowo zgoda opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych. Wzór listy osób popierających stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego
4. Projekt musi zostać złożony na formularzu zgłoszeniowym, który będzie przekazywany podczas spotkań konsultacyjnych oraz jest do pobrania ze strony www.budzet.krakow.pl lub w załączniku poniżej.
5. Wypełniony formularz powinien zawierać:
• Tytuł projektu
• Lokalizację, miejsce realizacji projektu
• Streszczenie projektu: w kilku zdaniach przedstawić przedmiot projektu
• Szczegółowy opis projektu: co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu, należy opisać dokładnie miejsce na którym realizowany będzie projekt, wskaż główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji
• Opis problemu: na jaki problem odpowiada projekt i w jaki sposób go rozwiązuje. W jaki sposób rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców
• Zastosowanie projektu: komu będzie służył projekt? Na ile projekt jest niezbędny z punktu widzenia mieszkańców?
• Szacunkowy kosztorys: jakie elementy kosztowe będzie pociągała realizacja projektu, i w jakich kwotach. Uwzględnij wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, zakup sprzętu, itp.
• Dane kontaktowe do osoby zgłaszającej projekt
• Załączniki: obowiązkowy – lista osób popierających projekt (min 10 osób) oraz dodatkowo: zdjęcia, mapy, plany, projekty, wizualizacje, ekspertyzy – wszystko, co ułatwi mieszkańcom podjęcie decyzji.
6. Zakres projektu musi się mieścić w kompetencjach Rady Dzielnicy. Zgodnie ze statutem Rad Dzielnic w Krakowie w ramach zadań priorytetowych dzielnicy znajdują się: remonty dróg i chodników, parkingi, place, oświetlenie ulic, zakupy i remonty w szkołach, zakupy do bibliotek, przedszkoli, żłobków, imprezy kulturalne, zakupy dla domów kultury, zakupy i remonty w klubach sportowych, imprezy sportowe, zakupy i remonty na rzecz służby zdrowia oraz dofinansowywanie specjalistycznych badań medycznych, opieka społeczna, działania na rzecz bezpieczeństwa ludności.
7. Zgłoszony projekt musi wpisywać się w listę obszarów problemowych, zgłoszonych przez mieszkańców dzielnic podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego. Lista obszarów problemowych dostępna na stronie www.budzet.krakow.pl lub poniżej w zakładkach poświęconych poszczególnym dzielnicom oraz w zakładce „Zgłaszanie projektów”
8. Miejsce realizacji projektu musi się znajdować na terenie Dzielnic biorących udział w pilotażu (Prądnik Biały – os. Górka Narodowa, Bronowice, Zwierzyniec) oraz w przypadku projektów inwestycyjnych – być własnością Gminy Miejskiej Kraków.
9. Koszt projektu nie może przekraczać kwoty, którą Rada Dzielnicy przeznaczyła do podziału przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego

Część III. Przebieg konsultacji i zasady wyboru projektów

1. W ramach projektu przewidziano 4 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. Pierwsze spotkanie ma na celu zdiagnozowanie problemów Dzielnicy, drugie identyfikację możliwych rozwiązań problemów, trzecie – opracowanie pomysłów na projekty. Pomiędzy spotkaniami, mieszkańcy będą mogli wstępnie skonsultować projekty z radnymi dzielnicowymi. Gotowe projekty będą weryfikowane przez jednostki realizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (lipiec - sierpień 2013 r). Podczas czwartego spotkania (wrzesień 2013 r.) mieszkańcy dokonają prezentacji swoich projektów, po której odbędzie się głosowanie.
2. Wybór projektów zostanie dokonany metodą głosowania bezpośredniego, preferencyjnego, polegającego na przyznaniu kilku projektom zróżnicowanej punktacji, w zależności od jego postrzeganej wartości
3. Wynikiem głosowania będzie lista projektów, uszeregowanych w kolejności uzyskanych punktów. Pierwszy projekt na liście zostanie przeznaczony do dofinansowania, kolejne projekty na liście będą mogły być sfinansowane tylko w przypadku dostępności przeznaczonych na ten cel środków
4. Wynik głosowania mieszkańców jest wiążący dla Radnych Dzielnic. Zwycięski projekt zostanie zarekomendowany przez Radę Dzielnicy do realizacji w roku 2014.
5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie www.budzet.krakow.pl w ciągu 7 dni po zakończeniu głosowania.
6. Szczegółowych informacji na temat spotkań konsultacyjnych udzielają realizatorzy projektu oraz Rady Dzielnic.

LISTY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Lista obszarów problemowych zgłoszonych przez mieszkańców Bronowic:

 1. Brak infrastruktury sportowej (np. potrzeba boiska przy SP 50, przyrządy gimnastyczne w Młynówce, stworzenie skate-parku)
 2. Brak ławek i miejsc wypoczynku dla mieszkańców (np. przy blokach)
 3. Brak ogródków jordanowskich i potrzeba ich modernizacji (np. w Mydlnikach, odwodnienie ogródka przy Młynówce Królewskiej)
 4. Niezagospodarowane tereny zielone, ścieżki i polany (np. realizacja pierwszej części Parku Młynówka Królewska, utworzenie ścieżki dydaktycznej o charakterze przyrodniczym na południe od ul. WIedeńskiej, zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Młynówka Królewska przy jednoczesnym upamiętnieniu Wisławy Szymborskiej)
 5. Niezagospodarowane i nieestetyczne tereny w Dzielnicy (np. działka pomiędzy ul. Popiela i Armii Krajowej wymagająca uporządkowania, fort reditowy)
 6. Brak dostatecznej oferty kulturalnej (np. organizacja kina letniego, powołanie miejsca do organizowania lokalnych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych,
 7. Ochrona przyrody (np. siedliska nietoperzy w okolicach fortu reditowego)
 8. Brak infrastruktury rowerowej (np. powołanie ścieżki rowerowej wzdłuż trasy kulturowo-rekreacyjnej Bronowice-Mydlniki)
 9. Brak koszy na śmieci i dzikie wysypiska (np. brak koszy wzdłuż Młynówki, śmietnisko przy ul. Żelichowskiego, źle funkcjonujące dzwony na pętli Bronowice)
 10. Brak poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców (np. potrzeba monitoringu wzdłuż Młynówki, miejsca niebezpieczne, jak: skrzyżowanie ulic Zielony Most i Balickiej, ul. Balicka, skrzyżowanie ulic Zarzecze i Armii Krajowej , zorganizowanie kursu samoobrony dla kobiet, „piractwo” rowerowe na chodnikach)
 11. Zniszczona nawierzchnia drogowa (np. ul. Tetmajera – remont nawierzchni + wykonanie poboczy)
 12. Gospodarka odpadami (np. potrzeba przywrócenia akcji „wystawka”)
 13. Źle funkcjonująca sygnalizacja świetlna (np. potrzeba synchronizacji świateł przy ul. Zielony Most ze światłami przy ul. Balickiej)
 14. Brak parkingów (np. przy ul. Czepca, między ulicami Walewskiego a Wjazdową, przy ul. Krzywy Zaułek 3)
 15. Potrzeba likwidacji „dzikich parkingów” (np. przy ul. Walewskiego i ul. Rydla 33/35/37)
 16. Poprawa infrastruktury drogowej (np. poszerzenie ul. Krzywy Zaułek, udrożnienie ulic Walewskiego, Staszczyka, Jadwigi z Łobzowa, Rydla, Młodej Polski, brak drogi pożarowej do bloku przy ul. Bronowickiej 71)
 17. Brak oświetlenia (np. chodnik przy ul. Machaya, ul. Dytmara 2, 4, 6, – brak wpięcia latarni oświetlenia ulicznego do sieci miejskiej)
 18. Miejsca zagrożone (np. zabetonowanie terenów powojskowych)
 19. Potrzeba usunięcia reklam z przestrzeni publicznej
 20. Dopracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Informacje na temat postępu prac w zakresie budżetu partycypacyjnego można śledzić również na Facebooku Rady Dzielnicy VI Bronowice pod adresem www.facebook.com/Dzielnica6.

ZASADY UDZIAŁU W KONSULTACJACH oraz FORMULARZ PROJEKTU do pobrania w załącznikach.

Rada

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree