Deklaracja dostępności – Dzielnica 6 - Bronowice
District VI - tradition and modernity

District VI - tradition and modernity

Home › Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.dzielnica6.krakow.pl

Rada Dzielnicy VI Bronowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica6.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dzielnica6.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.07.2012

Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych”,

– formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

– mapa placówek medycznych nie jest dostępna

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy”itp.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach dzielnica6.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administator strony.

e-mail do administatora strony www.bronowice@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice mieści się przy ul. Zarzecze 124a, 30-134 Kraków w budynku Klubu Sportowego „Bronowianka”.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Wiedeńskiej:

  • główne przez KS „Bronowianka”, z którego hol ogólnodostępny ze schodami prowadzącymi na I piętro,
  • boczne przez obiekt zarządzany przez dzierżawcę (hotel), w którym znajduje się winda.

Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze.

W budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób mających problem z poruszaniem istnieje możliwość wejścia bocznego przez hotel, (inny zarządca), w którym znajdujesię winda.

Przed budynkiem występują miejsca parkingowe ogólnodostępne. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Made by www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

I agree