Projekty Budżetu Obywatelskiego 2014 – Dzielnica 6 - Bronowice
Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Budżet obywatelski  › Budżet obywatelski 2014 › Projekty Budżetu Obywatelskiego 2014 

Projekty Budżetu Obywatelskiego 2014 - lista przyjętych i odrzuconych projektów

Lista przyjętych projektów

 1. Rozbudowa placu zabaw Szkoły Podstawowej 138
  Montaż kolorowych, drewnianych przyrządów do zabaw i ćwiczeń dla dzieci, ustawienie ławek dla opiekunów dzieci. 18.900 zł
 2. Roztańczone Mydlniki
  Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca towarzyskiego. 5.102 zł
 3. Renowacja zieleni u zbiegu ul. Myczkowskiego i Balickiej
  Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Balickiej i Myczkowskiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem. 16.000 zł
 4. Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej
  Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Bronowickiej, w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni. 95.000 zł
 5. Remont pobocza przy ul. Piastowskiej od strony zachodniej
  Wymiana krawężników i bezpiecznika o szer. 0,50 m wraz z obrzeżami, remont małego fragmentu chodnika z wjazdem do posesji nr 46, budowa ścieku z uzupełnieniem asfaltu. 100.000
 6. Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa „Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy VI"
  Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. 99.600
 7. Budowa oświetlenia ulicznego do modernizowanego oświetlenia przy ul. ul. Sołtysa Dytmara
  Dobudowa oświetlenia ulicznego, wzdłuż końcowego odcinka ul. G. Zapolskiej, do modernizowanego oświetlenia na ul. Sołtysa Dytmara. 26.000
 8. Budowa chodnika przy ulicy Łupaszki
  Budowa chodnika o szerokości 1,5 m na odcinku 200 metrów, który umożliwi pieszym poruszanie się po ulicy Łupaszki. 72.000
 9. Remont chodnika w ciągu ul. Balickiej
  Wymiana nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami na kostkę brukową. 100.000
 10. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka
  Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych. 33.000
 11. Wymiana nawierzchni ul. Zielony Most
  Wymiana nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na całej powierzchni ulicy. 100.000
 12. Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych
  Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku. 20.000
 13. Dostawa i montaż indywidualnych ,zamykanych szafek dla uczniów oraz dostawa i montaż regałów otwartych
  Wykonanie szafek zamykanych (330 szt.) oraz 3 szt. regałów dla uczniów SP nr 93 wraz z montażem na korytarzach szkolnych w miejscach w tym celu wydzielonych. 93.906
 14. Renowacja biblioteki
  Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 297.  35.981 zł
 15. Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 50
  Wykonanie remontu istniejącego chodnika wzdłuż ogrodzenia SP nr 50 przy ul. Katowickiej 28, remont istniejących miejsc parkingowych usytuowanych równolegle do osi jezdni, wykonanie wjazdu na teren szkoły.  83.200 zł

Lista odrzuconych Projektów

 1. Sygnalizacja świetlna na istniejącym przejściu dla pieszych - ul. Pasternik
  Wnioskowana propozycja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera – Pasternik została zaopiniowana negatywnie ponieważ:
  Nie można wykonać sygnalizacji świetlnej na samym przejściu dla pieszych, ponieważ znajduje się w obszarze skrzyżowania i zachodzi konieczność objęcia sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania. Urealnione szacunkowe koszty realizacji samej sygnalizacji świetlnej określono na kwotę 350.000,00 zł. W związku z powyższym realizacja zadania w ramach procedury budżetu obywatelskiego i środków dla zadań
  dzielnicowych (na każdą dzielnicę) nie może być realizowana, gdyż przekracza kwotę 100.000,00 zł - na podstawie Uchwały Nr XCVII/1465/2014 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 roku Rozdział 4 §11 pkt 1 w/w Uchwały.
 2. Konkurs plastyczny "Matka i dziecko" - w nawiązaniu do malarstwa Stanisława
  Wyspiańskiego
  Pomimo prób wielokrotnego kontaktu telefonicznego z Wnioskodawcą (telefon nie odbiera) nie uzupełniono "Listy poparcia dla projektu" o wymaganą nazwę projektu.
 3. Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jabłonkowskiej i Zarzecze
  Projekt dotyczący ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jabłonkowskiej i Zarzecze jest niemożliwy do realizacji ze względu na bliskość skrzyżowania Armii Krajowej-Zarzecze, na którym znajduje się sygnalizacja świetlna. Prawidłowe współgranie obu sygnalizacji będzie niemożliwe. Powierzchnie akumulacji pomiędzy skrzyżowaniami są niewielkie (ok. 25 metrów), co pozwala na zatrzymanie zaledwie kilku pojazdów. Powoduje to konieczność ścisłego skoordynowania jednej sygnalizacji z drugą, co wpłynie negatywnie na warunki ruchu na dużym skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej. W celu zniwelowania sytuacji blokowania tarczy skrzyżowania niezbędnym byłoby wyświetlanie sygnału zielonego dla ul. Zarzecze zarówno dla pojazdów używających kierunkowego lewoskrętu z ul. Armii Krajowej jak i prawoskrętui z ul. Armii Krajowej. Jednocześnie taka sama sytuacja musi mieć miejsce z drugiej strony, gdzie podczas zielonego sygnału dla wlotów skrzyżowania Armii Krajowej, również konieczne jest załączenie zielonego sygnału dla ul. Zarzecze na wyskości ul. Jabłonkowskiej. Oznacza to, że nie pozostaje
  miejsca w cyklu sygnlizacji dla otwarcia sygnału zielonego dla ul. Jabłonkowskiej, gdyż na sygnalizacji świetlnej czas potrzebny dla wyjazdu pojazdów z wlotów podporządkowanych jest większy, niż przy skrzyżowaniu bez sygnalizacji. Wykonanie rozwiązania, które nie tamowałoby ruchu na ul. Armii Krajowej i ul. Zarzecze, jest technicznie niemożliwe. W związu z powyższym wniosek opiniuje się negatywnie.
 4. Budowa drugiego wyjazdu z ul. Jabłonkowskiej
  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opiniuje negatywnie proponowaną we wniosku lokalizację zjazdu z łącznicy ulic: Balickiej i Armii Krajowej (ulice klasy zbiorczej). Zjazd lokalizowany na łuku jezdni, w miejscu o ograniczonej widoczności jezt niezgodnyy z § 77 i 113 "Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich ustyuowanie" /Dz. U. nr 43/ i w znaczący sposób wpłynąłby na płynność i obniżenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
 5. Skatepark - obiekt sportowy dla entuzjastów sportów ekstremalnych
  Wniosek został negatywnie zaopiniowany ze względu na przekroczenie budżetu przewidzianego dla realizacji projektów dzielnicowych (100 tys. zł) przez szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia.
 6. Zakup defibrylatora dla programy Krakowska Sieć AED - Impuls Życia
  Podstawą negatywnej oceny merytorycznej wniosku jest konieczność ponoszenia corocznych kosztów utrzymania zakupionego zestawu AED niewspółmiernie wysokich do wartości proponowanego zadania. Wniosek jest niekompletny z uwagi na podanie niepełnego kosztu realizacji zadania. Dnia 30 lipca br. Biuro ds. Ochrony Zdrowia wystąpiło do Wnioskodawcy o zajęcie stanowiska w ww. kwestii i dokonanie ewenturalnej korekty zgłoszonego zakresu rzeczowego i finansowego. Wnioskodawca dnia 8 sierpnia br. poprosił o korektę kwoty do wartości 7 200 zł (zakup zestawu AED) i 300 zł (zakup oznaczeń). W odniesieniu do kwestii pokrycia kosztów obsługi urządzenia poinformował, że przewiduje pokrywanie kosztów obsługi i utrzymanie AED ze środków budżetu Miasta Krakowa, w ramach umowy o udzielenie dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W chwili obecnej na terenie Miasta Krakowa rozmieszczonych jest 25 urządzeń AED, zakupionych w ramach realizacji Programu AED IMPULS ŻYCIA. Dodatkowo w ramach rozbudowy Sieci w roku 2014 planuje się zakup 5 nowych urządzeń, co w konsekwencji podniesie roczny koszt związany z obsługą Sieci o 1000 zł (łącznie 60 000 zł/rok). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe od 2008 r. do chwili obecnej miały miejsce pojedyncze próby użycia AED.

Do pobrania

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda